top of page

Algemene voorwaarden

1.De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Indien de maandelijkse incasso niet plaatsvindt wordt 5,00 euro administratiekosten in rekening gebracht.


2.Het inschrijfgeld en het resterende bedrag van de lopende maand dient bij inschrijving contant te worden betaald.


3.Indien ondergetekende de maandelijkse betalingsverplichting niet tijdig voldoet, tenminste voor het einde van de betreffende maand, zal na twee schriftelijke herinneringen van Vitaliteitscentrum Krachtig het nog openstaande bedrag ineens volledig opeisbaar zijn.


4.Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 6 incasso-maanden. Zonder schriftelijke opzegging, middels het wijzigingsformulier aan de balie, wordt het lidmaatschap automatisch voortgezet met een periode van 1 maand. Men dient 1 kalendermaand opzegtermijn in acht te nemen. Het opzeggen dient voor het eerste van de maand te geschieden.


5.Vitaliteitscentrum Krachtig is op nationale feestdagen gesloten en behoudt zich het recht om in geval van calamiteiten het centrum te sluiten. Gedurende de maanden juli en augustus is er een aangepast rooster. Het lesgeld dient gewoon te worden doorbetaald.


6.Op medische gronden(met dokters verklaring) kan het lesgeld tijdelijk stop worden gezet.


7.In Vitaliteitscentrum Krachtig geldt een algeheel rookverbod.


8.Afwezigheid van de cursist, door welke oorzaak dan ook, ontheft de ondergetekende niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de ondergetekende niet recht op enige vermindering van de contributie.


9.Vitaliteitscentrum Krachtig is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen van de deelnemer, noch voor ongevallen, die de deelnemer mochten overkomen. Iedere deelnemer is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Vitaliteitscentrum Krachtig aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt gezocht te zijn veroorzaakt  door hem/haar of hen, die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien er voor zover het tegendeel niet door de betrokken(en) wordt aangetoond.


10.Deze overeenkomst is tevens een machtiging tot het afschrijven van het overeengekomen lesgeld.


11.De ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en gaat hiermee akkoord.

Final logo algemeen.jpg
bottom of page